Energisparing – det viktigste energitiltaket for klima og natur

Bruker vi mindre energi minimeres behovet for ny vindkraft for å sikre elektrifisering av transport og andre formål. Strømmen vi sparer kan erstatte fossil energi uten å ødelegge naturen. For å løse klima- og naturkrisen må vi bruke energien mer effektivt. Potensialet er stort, men politikerne prioriterer det ikke.

Justerer temperaturen på varmepumpen, strømsparing

Strømforbruket i Norge er på ca. 130 TWh årlig, og det plan-legges for økt bruk for å fase ut fossil energi. Norge rundt er det planer om batterifabrikker, datasentre, hydrogenproduksjon og annen kraftkrevende virksomhet. Dette kan være næringer og arbeidsplasser som erstatter dagens fossile energibruk. Men omstillingen kan ikke medføre at natu-ren bygges ned.

Naturvernforbundets rapport Fossilfritt Norge viser hvordan vi skal klare å erstatte all fossil energi med fornybar energi. En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.

Mest å spare i bygg

Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. Energisparing i bygg kan gi store mengder strøm uten konflikter med utbygging i naturen. Stor-tinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Fem år har gått uten at regjeringen har lagt fram noen plan eller tiltak for å nå målet.

10 TWh tilsvarer forbruket til alle husholdninger i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum til sammen. For å produsere like mye strøm trengs det 15 Alta-kraftverk eller 90 vindkraft-verk likt anlegget på Haramsøya. 10 TWh er nok til å elektrifise-re alle personbiler i Norge, og på den måten kutte nesten 10 prosent av Norges klimagassutslipp.

Og potensialet er enda større. Det er mulig å halvere energi-bruken i byggsektoren i løpet av 30 år ved å bygge bedre og gjøre de rette tiltakene i forbindelse med vedlikehold og mo-dernisering, viste Arnstad-utvalget i 2010. Frem til 2050 er det mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 TWh har SINTEF beregnet.

Enova må støtte energitiltak for folk flest

Enova er Klima- og miljødepartementets organisasjon som støtter omlegging av energibruk og energiproduksjon. Nå svekkes Enovas støtte til energisparing. I ny Enova-avtale som ble signert i desember 2020, er det ikke noe eget mål for energieffektivisering.

I januar fjernet Enova støtteprogrammer for energisparing i yrkesbygg og boligblokker, og støtten til energitiltak i husholdningene er redusert de siste årene.

Husholdningene betaler hvert år inn rundt 400 millioner kroner til Enova gjennom påslaget på nettleien, men får langt mindre tilbake.

Naturvernforbundet mener

For å ta vare på naturen og redusere utslipp må energisparing prioriteres i energipolitikken.

 • Det må lages en handlingsplan for redusert energibruk i bygg med tilstrekkelige virkemidler for å nå målet om 10 TWh spart i bygg innen 2030.
 • Enova må få 1 milliard til energitiltak i bygg.
 • Utvide dagens Enovatilskudd til fullstendig oppgradering av boligen til de som tar ett tiltak av gangen.
 • Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enovas program.
 • Vurdere nye virkemidler som hvite sertifikater (energispare-forpliktelser) hvor energi- eller nettselskap får krav om å gjennomføre tiltak tilsvarende en prosentandel av sitt energi-salg, som alternativ til Enova.
 • Det bør etableres en tilskuddsordning for kommuner som tilbyr gratis energirådgivning.
 • Elavgiften og nettleien må stimulere til å redusere det totale energiforbruket med lavt fastledd og høyt energiledd.

EU satser på sparing

EU har satset stort på å redusere energiforbruket som en del av omstillingen etter koronakrisen, og har flere direktiver hvor målet er å frigjøre mer energi. Energieffektiv rehabilitering av bygg støttes i hele Europa. Det er ingen gode grunner til at vi i Norge skal ha dårligere ordninger enn resten av Europa på disse områdene.

Fordeler med energisparing

 • Reduserer behovet for kraft- og nettutbygging og sparer natur.
 • Frigjør energi til å erstatte fossil energi i andre sektorer.
 • Gir lavere energiregning.
 • Gir økt komfort, med for eksempel bedre isolerte bygninger.
 • Gir innbyggere, bedrifter og offentlig virksomhet en mulighet til å være med i kampen for klima og natur.
 • Gir arbeidsplasser over hele landet.

Hva kan folk gjøre for å spare energi 

 • Kartlegg forbruket.
 • Styr energien slik at det ikke brukes lys og varme når det ikke trengs.
 • Reduser varmetapet med etterisolering og nye vinduer.
 • Installer balansert ventilasjon og varmegjenvinning.
 • Velg energieffektive produkter.
 • Installer varmepumpe som utnytter gratis varme fra omgivelsene.
 • Lag egen strøm med solceller på taket.